Najpopularniejsze
Urządzenia podlegające pod UDT
SEP
Zawodowe
Komputerowe
Inne
Maszyny budowlane
Witamy na naszej stronie internetowej

Adres nowej strony internetowej ODZ Bhp ekspert https://www.bhpekspert.com.pl 

Orodek Doskonalenia Zawodowego bhp ekspert istnieje od 2007r. Pocztkowo firma zajmowaa si usugami w zakresie BHP. Od tego czasu nieustannie si rozwijamy i poszerzamy wachlarz naszych usug wychodzc naprzeciw oczekiwaniom klientów. Nasz rozwój zapewnia dowiadczona i wykwalifikowana kadra jak równie elastyczne i fachowe podejcie do wszystkich Zleceniodawców. Nasz pasj jest zadowolenie klientów, których mamy coraz wicej.
Dla klientów indywidualnych oferujemy rónego rodzaju szkolenia i kursy zawodowe podnoszce kwalifikacje. Pozyskujemy rodki finansowe z EFS dajc moliwo uczestnikom uczestnictwa w bezpatnych szkoleniach.
Zasigiem naszych usug obejmujemy teren caego kraju dziaajc poprzez biura zlokalizowane we Wocawku (gówna siedziba), Toruniu, Kutnie i Olsztynie.

Nadz??r BHP sta??y / dora??nyO??rodek Doskonalenia Zawodowego bhp ekspert oferuje kompleksowe us??ugi w zakresie BHP i PPO??. Dzia??amy na zasadach outsourcingu, tak wi�?c korzystaj�?c z naszej oferty Firma oszcz�?dza czas i pieni�?dze. Ca??kowicie przejmujemy obowi�?zki w zakresie BHP jakie ci�???�? na Pracodawcach. Dobieraj�?c optymalne i najprostsze rozwi�?zania w konkretnych sytuacjach oraz zapewniaj�?c fachowe doradztwo, b�?d�?c w ci�?g??ej gotowo??ci, Pracodawcy mog�? czu�? si�? bezpiecznie i mie�? przekonanie o dokonaniu dobrego wyboru.
Swoim nadzorem obejmujemy równie?? inwestycje przemys??owe i budowlane ??wiadcz�?c us??ugi dla Firm wykonawczych jak i podwykonawczych.

Wype??nij formularz i poznaj koszt nadzoru BHP. 

Wdra??anie szbhpNasza Firma proponuje Firmom profesjonalne wdro??enia systemów zarz�?dzania BHP (SZBHP) opartych na normie PN 18001 lub OHSAS 18001. Wdro??ony przez bhp ekspert system to proces przyjazny dla klienta. Konsultanci bhp ekspert stworz�? dla Zleceniodawcy ca??�? dokumentacj�? 
( Ksi�?ga Jako??ci, procedury, instrukcje, formularze ), a przede wszystkim dostosuj�? j�? do realiów Pa??stwa Firmy.

O??rodek Doskonalenia Zawodowego bhp ekspert zaprasza na szkolenia BHP – wst�?pne i okresowe dla wszystkich stanowisk pracy. Szkolenia wst�?pne BHP odbywaj�? si�? codziennie w g??ównej siedzibie Firmy we W??oc??awku o godz. 8.00. Szkolenia okresowe prowadzimy w ciekawy, innowacyjny sposób, k??ad�?c nacisk na jak najszersze wykorzystanie elementów praktycznych. Ka??de szkolenie prowadzone jest na podstawie indywidualnie przygotowanego programu, ujmuj�?c specyfik�? pracy i zagro??enia wyst�?puj�?ce w konkretnej Firmy. Nasi instruktorzy to specjali??ci ds. BHP z wieloletnim sta??em pracy. 
 

Specjalizujemy si�? w kursach zawodowych prowadz�?c je zarówno dla uczestników indywidualnych, Urz�?dów Pracy, O??rodków Pomocy Spo??ecznej, szkó?? oraz Firm dzia??aj�?cych na terenie ca??ego kraju. Przygotowujemy s??uchaczy do egzaminów pa??stwowych np. przed Urz�?dem Dozoru Technicznego czy Komisjami Energetycznymi. Szkolimy stacjonarnie we W??oc??awku, Toruniu, Kutnie i Olsztynie. Posiadamy swój sprz�?t na którym szkolimy przysz??ych operatorów UTB. Firma wyposa??ona jest w trzy wózki wid??owe (podno??nikowe). Termin i godziny realizacji szkole?? ustalane s�? z uczestnikami.

 

Promocje
PROMOCJA
Zapisz się na KURS operatora koparko - ładowarki, który zaczyna się z początkiem marca we Włocławku (powołaj się na promocję) a uzyskasz aż 10% rabatu! (200 zł)
PROMOCJA
Zapisz się na KURS na żurawie samojezdne a kurs na żurawie przenośne (HDS) zrób za 50 % ceny! Do końca marca 2015 r. !!
Wózki widłowe
Zapisz się na KURS na ZAGĘSZCZARKI we Włocławku a kurs na wózki widłowe zrób za 200 zł !!! promocja trwa do końca marca 2015 r.
Aktualne terminy szkoleń
Rozpoczęcie od 2 lipca 2022 r.
KURS NA KOPARKI WOCAWEK

KURS NA KOPARKI WE WOCAWKU W dniu 2 lipca 2022 r. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP EKSPERT rozpoczyna zajecia na kursie OPERATOR KOPAREK. Miejsce szkolenia: ul. Barska 12 J we Wocawku (siedziba ODZ BHP EKSPERT) System zaj: weekendowy / zajcia odbywaj si w soboty i niedziele od
Rozpoczęcie od 6 marca 2015 r.
Rozpoczęcie od 26 lutego 2015 r.
Rozpoczęcie od 16 stycznia 2015 r.
Rozpoczęcie od 12 grudnia 2014 r.
KURS NA KOPARKO ŁADOWARKI WŁOCŁAWEK

W dniu 12 grudnia 2014 r. rozpoczynamy kurs na koparko ładowarki kl. III. Miejscem odbywania zajęć jest siedziba Ośrodka bhp ekspert we Włocławku przy ul. Barskiej 12 J. Ostatnie zapisy przyjmujemy w dniu 18.12.2014 r. Cena kursu na koparko ładowarki: 2000 zł / cena zawiera
1
2
Kutno 99-300
ul. Lelewela 7 (budynek WSGK)
Płock 09-402
Al. Kilińskiego 4 (budynek ZST)
Włocławek 87-800 ul. Barska 12 J
Godziny otwarcia biura:
Poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
Toruń 87-100
ul. Długa 25/39
Olsztyn 10-512
ul. Kopernika 46 A
Nasze oddziały

Zadaj pytanie specjaliście BHP

Druki do pobrania, BHP i prawo pracy

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter

Kontakt z naszą firmą