Najpopularniejsze
Urządzenia podlegające pod UDT
SEP
Zawodowe
Komputerowe
Inne
Maszyny budowlane
Nadzór BHP

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP Ekspert świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie BHP dla Firm z różnych gałęzi gospodarki jak również dla Instytucji Publicznych, w tym szkół, szpitali, urzędów.    

Specjalizujemy się w okresowych nadzorach BHP realizowanych inwestycji budowlano – przemysłowych na terenie kraju i za granicą. Usługi BHP na realizowanych budowach świadczymy jako koordynatorzy ds. BHP jak również jako służba BHP Firm podwykonawczych.

Zatrudniamy specjalistów ds. BHP z niezbędnym doświadczeniem zawodowym jak również ze znajomością języka angielskiego.

W ramach podpisanych umów realizujemy zadania jakie nakłada na służbę BHP rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a mianowicie:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 3. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 7. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 8. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 9. udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 11. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 12. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 13. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 14. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 15. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 16. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 17. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
 18. współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,
 19. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 20. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
 21. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy , a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
 22. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zaletami podpisania stałej umowy na wykonywanie usług w zakresie BHP jest:

 • bieżące konsultacje i doradztwo w zakresie BHP,
 • wprowadzanie nowych przepisów w zakresie BHP,
 • prowadzenie szkoleń BHP (wstępne i okresowe) na wszystkich stanowiskach pracy,
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie BHP,
 • natychmiastowa reakcja naszych pracowników w przypadku wystapienia sytuacji trudnych np. wypadek przy pracy, kontrola PIP, PSSE,
 • stała, zryczałtowana opłata / wypełnij formularz aby poznać koszty usługi
 • reprezentowanie Pracodawcy przed ogranami kontroli w zakresie świadczonych usług.

 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP Ekspert świadczy również usługi BHP w zakresie indywidualnych zleceń:

 • szkolenia BHP wstępne,
 • szkolenia BHP okresowe dla wszystkich grup zawodowych,
 • szkolenia w zakresie pierwszej pomocy,
 • szkolenia w zakresie zwalczania pożarów i prowadzenia akcji ewakuacyjnej,
 • instrukcje BHP,
 • IBWR - instrukcje bezpiecznego wykonywania robót,
 • plany BIOZ,
 • dokumentacja powypadkowa,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • pomiary oświetlenia,
 • pomiary instalacji elektrycznej i elektronarzędzi,
 • przeglądy Zakładów Pracy i terenów budów w zakresie BHP,
 • analizy roczne BHP,
 • minimalne wymagania maszyn,
 • wdrażanie systemów zarządzania BHP,
 • tworzenie procedur BHP,
 • inne według zapotrzebowania klienta.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

Zadaj pytanie specjaliście BHP

Druki do pobrania, BHP i prawo pracy

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter

Kontakt z naszą firmą