Najpopularniejsze
Urz─ůdzenia podlegaj─ůce pod UDT
SEP
Zawodowe
Komputerowe
Inne
Maszyny budowlane
Nadz├│r BHP

OÂrodek Doskonalenia Zawodowego BHP Ekspert Âwiadczy wyspecjalizowane us│ugi w zakresie BHP dla Firm z ró┐nych ga│ŕzi gospodarki jak równie┐ dla Instytucji Publicznych, w tym szkole˝, szpitali, urzŕdów.    

Specjalizujemy siŕ w okresowych nadzorach BHP realizowanych inwestycji budowlano – przemys│owych na terenie kraju i za granic▒. Us│ugi BHP na realizowanych budowach Âwiadczymy jako koordynatorzy ds. BHP jak równie┐ jako s│u┐ba BHP Firm podwykonawczych.

Zatrudniamy specjalistów ds. BHP z niezbŕdnym doÂwiadczeniem zawodowym jak równie┐ ze znajomoÂci▒ jŕzyka angielskiego.

W ramach podpisanych umów realizujemy zadania jakie nak│ada na s│u┐bŕ BHP rozporz▒dzenie Rady Ministrów z dnia 2 wrzeÂnia 1997 r. w sprawie s│u┐by bezpiecze˝stwa i higieny pracy, a mianowicie:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpiecze˝stwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzglŕdnieniem stanowisk pracy, na których s▒ zatrudnione kobiety w ci▒┐y lub karmi▒ce dziecko piersi▒, m│odociani, niepe│nosprawni, pracownicy wykonuj▒cy pracŕ zmianow▒, w tym pracuj▒cy w nocy, oraz osoby fizyczne wykonuj▒ce pracÄÖ na innej podstawie ni┼╝ stosunek pracy w zak┼éadzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcÄÖ,
 2. bie┼╝Äůce informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagro┼╝eniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzajÄůcymi do usuwania tych zagro┼╝e┼ä,
 3. sporzÄůdzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpiecze┼ästwa i higieny pracy zawierajÄůcych propozycje przedsiÄÖwziÄÖÄç technicznych i organizacyjnych majÄůcych na celu zapobieganie zagro┼╝eniom ┼╝ycia i zdrowia pracowników oraz poprawÄÖ warunków pracy,
 4. udzia┼é w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zak┼éadu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczÄůcych uwzglÄÖdnienia w tych planach rozwiÄůza┼ä techniczno-organizacyjnych zapewniajÄůcych poprawÄÖ stanu bezpiecze┼ästwa i higieny pracy,
 5. udzia┼é w ocenie za┼éo┼╝e┼ä i dokumentacji dotyczÄůcych modernizacji zak┼éadu pracy albo jego czÄÖ┼Ťci, a tak┼╝e nowych inwestycji, oraz zg┼éaszanie wniosków dotyczÄůcych uwzglÄÖdnienia wymaga┼ä bezpiecze┼ästwa i higieny pracy w tych za┼éo┼╝eniach i dokumentacji,
 6. udzia┼é w przekazywaniu do u┼╝ytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich czÄÖ┼Ťci, w których przewiduje siÄÖ pomieszczenia pracy, urzÄůdze┼ä produkcyjnych oraz innych urzÄůdze┼ä majÄůcych wp┼éyw na warunki pracy i bezpiecze┼ästwo pracowników,
 7. zg┼éaszanie wniosków dotyczÄůcych wymaga┼ä bezpiecze┼ästwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 8. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczÄůcych zachowania wymaga┼ä ergonomii na stanowiskach pracy,
 9. udzia┼é w opracowywaniu zak┼éadowych uk┼éadów zbiorowych pracy, wewnÄÖtrznych zarzÄůdze┼ä, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczÄůcych bezpiecze┼ästwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zada┼ä osób kierujÄůcych pracownikami w zakresie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy,
 10. opiniowanie szczegó┼éowych instrukcji dotyczÄůcych bezpiecze┼ästwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 11. udzia┼é w ustalaniu okoliczno┼Ťci i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikajÄůcych z badania przyczyn i okoliczno┼Ťci tych wypadków oraz zachorowa┼ä na choroby zawodowe, a tak┼╝e kontrola realizacji tych wniosków,
 12. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczÄůcych wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrze┼ä o takie choroby, a tak┼╝e przechowywanie wyników bada┼ä i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w ┼Ťrodowisku pracy,
 13. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpiecze┼ästwa i higieny pracy,
 14. udzia┼é w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiÄů┼╝e siÄÖ z wykonywanÄů pracÄů,
 15. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których wystÄÖpujÄů czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciÄů┼╝liwe, oraz doboru najw┼éa┼Ťciwszych ┼Ťrodków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 16. wspó┼épraca z w┼éa┼Ťciwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególno┼Ťci w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkole┼ä w dziedzinie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy oraz zapewnienia w┼éa┼Ťciwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 17. wspó┼épraca z laboratoriami upowa┼╝nionymi, zgodnie z odrÄÖbnymi przepisami, do dokonywania bada┼ä i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciÄů┼╝liwych, wystÄÖpujÄůcych w ┼Ťrodowisku pracy, w zakresie organizowania tych bada┼ä i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
 18. wspó┼épraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmujÄůcymi siÄÖ pomiarami stanu ┼Ťrodowiska naturalnego, dzia┼éajÄůcymi w systemie pa┼ästwowego monitoringu ┼Ťrodowiska, okre┼Ťlonego w odrÄÖbnego przepisach,
 19. wspó┼édzia┼éanie z lekarzem sprawujÄůcym profilaktycznÄů opiekÄÖ zdrowotnÄů nad pracownikami, a w szczególno┼Ťci przy organizowaniu okresowych bada┼ä lekarskich pracowników,
 20. wspó┼édzia┼éanie ze spo┼éecznÄů inspekcjÄů pracy oraz z zak┼éadowymi organizacjami zwiÄůzkowymi przy podejmowaniu przez nie dzia┼éa┼ä majÄůcych na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpiecze┼ästwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrÄÖbnych przepisach, podejmowanych przez pracodawcÄÖ przedsiÄÖwziÄÖciach majÄůcych na celu poprawÄÖ warunków pracy,
 21. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy , a tak┼╝e w pracach komisji bezpiecze┼ästwa i higieny pracy oraz innych zak┼éadowych komisji zajmujÄůcych siÄÖ problematykÄů bezpiecze┼ästwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
 22. inicjowanie i rozwijanie na terenie zak┼éadu pracy ró┼╝nych form popularyzacji problematyki bezpiecze┼ästwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zaletami podpisania stałej umowy na wykonywanie usług w zakresie BHP jest:

 • bie┼╝Äůce konsultacje i doradztwo w zakresie BHP,
 • wprowadzanie nowych przepisów w zakresie BHP,
 • prowadzenie szkole┼ä BHP (wstÄÖpne i okresowe) na wszystkich stanowiskach pracy,
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie BHP,
 • natychmiastowa reakcja naszych pracowników w przypadku wystapienia sytuacji trudnych np. wypadek przy pracy, kontrola PIP, PSSE,
 • sta┼éa, zrycza┼étowana op┼éata / wype┼énij formularz aby poznaÄç koszty us┼éugi
 • reprezentowanie Pracodawcy przed ogranami kontroli w zakresie ┼Ťwiadczonych us┼éug.

 

O┼Ťrodek Doskonalenia Zawodowego BHP Ekspert ┼Ťwiadczy równie┼╝ us┼éugi BHP w zakresie indywidualnych zlece┼ä:

 • szkolenia BHP wstÄÖpne,
 • szkolenia BHP okresowe dla wszystkich grup zawodowych,
 • szkolenia w zakresie pierwszej pomocy,
 • szkolenia w zakresie zwalczania po┼╝arów i prowadzenia akcji ewakuacyjnej,
 • instrukcje BHP,
 • IBWR - instrukcje bezpiecznego wykonywania robót,
 • plany BIOZ,
 • dokumentacja powypadkowa,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • pomiary o┼Ťwietlenia,
 • pomiary instalacji elektrycznej i elektronarzÄÖdzi,
 • przeglÄůdy Zak┼éadów Pracy i terenów budów w zakresie BHP,
 • analizy roczne BHP,
 • minimalne wymagania maszyn,
 • wdra┼╝anie systemów zarzÄůdzania BHP,
 • tworzenie procedur BHP,
 • inne wed┼éug zapotrzebowania klienta.

ZAPRASZAMY DO WSPÓ┼üPRACY

 

Zadaj pytanie specjali┼Ťcie BHP

Druki do pobrania, BHP i prawo pracy

B─ůd┼║ na bie┼╝─ůco, zapisz si─Ö na newsletter

Kontakt z nasz─ů firm─ů