Najpopularniejsze
Urządzenia podlegające pod UDT
SEP
Zawodowe
Komputerowe
Inne
Maszyny budowlane
Nadzór BHP

Orodek Doskonalenia Zawodowego BHP Ekspert wiadczy wyspecjalizowane usugi w zakresie BHP dla Firm z rónych gazi gospodarki jak równie dla Instytucji Publicznych, w tym szkole, szpitali, urzdów.    

Specjalizujemy si w okresowych nadzorach BHP realizowanych inwestycji budowlano – przemysowych na terenie kraju i za granic. Usugi BHP na realizowanych budowach wiadczymy jako koordynatorzy ds. BHP jak równie jako suba BHP Firm podwykonawczych.

Zatrudniamy specjalistów ds. BHP z niezbdnym dowiadczeniem zawodowym jak równie ze znajomoci jzyka angielskiego.

W ramach podpisanych umów realizujemy zadania jakie nakada na sub BHP rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 2 wrzenia 1997 r. w sprawie suby bezpieczestwa i higieny pracy, a mianowicie:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczestwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzgldnieniem stanowisk pracy, na których s zatrudnione kobiety w ciy lub karmice dziecko piersi, modociani, niepenosprawni, pracownicy wykonujcy prac zmianow, w tym pracujcy w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujce pracÄ na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcÄ,
 2. bieżÄce informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzajÄcymi do usuwania tych zagrożeń,
 3. sporzÄdzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierajÄcych propozycje przedsiÄwziÄÄ technicznych i organizacyjnych majÄcych na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawÄ warunków pracy,
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczÄcych uwzglÄdnienia w tych planach rozwiÄzań techniczno-organizacyjnych zapewniajÄcych poprawÄ stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczÄcych modernizacji zakładu pracy albo jego czÄści, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczÄcych uwzglÄdnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich czÄści, w których przewiduje siÄ pomieszczenia pracy, urzÄdzeń produkcyjnych oraz innych urzÄdzeń majÄcych wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 7. zgłaszanie wniosków dotyczÄcych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 8. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczÄcych zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 9. udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnÄtrznych zarzÄdzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczÄcych bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujÄcych pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczÄcych bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 11. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikajÄcych z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 12. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczÄcych wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 13. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 14. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiÄże siÄ z wykonywanÄ pracÄ,
 15. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których wystÄpujÄ czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciÄżliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 16. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 17. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrÄbnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciÄżliwych, wystÄpujÄcych w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
 18. współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmujÄcymi siÄ pomiarami stanu środowiska naturalnego, działajÄcymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrÄbnego przepisach,
 19. współdziałanie z lekarzem sprawujÄcym profilaktycznÄ opiekÄ zdrowotnÄ nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 20. współdziałanie ze społecznÄ inspekcjÄ pracy oraz z zakładowymi organizacjami zwiÄzkowymi przy podejmowaniu przez nie działań majÄcych na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrÄbnych przepisach, podejmowanych przez pracodawcÄ przedsiÄwziÄciach majÄcych na celu poprawÄ warunków pracy,
 21. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy , a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujÄcych siÄ problematykÄ bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
 22. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zaletami podpisania stałej umowy na wykonywanie usług w zakresie BHP jest:

 • bieżÄce konsultacje i doradztwo w zakresie BHP,
 • wprowadzanie nowych przepisów w zakresie BHP,
 • prowadzenie szkoleń BHP (wstÄpne i okresowe) na wszystkich stanowiskach pracy,
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie BHP,
 • natychmiastowa reakcja naszych pracowników w przypadku wystapienia sytuacji trudnych np. wypadek przy pracy, kontrola PIP, PSSE,
 • stała, zryczałtowana opłata / wypełnij formularz aby poznaÄ koszty usługi
 • reprezentowanie Pracodawcy przed ogranami kontroli w zakresie świadczonych usług.

 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP Ekspert świadczy również usługi BHP w zakresie indywidualnych zleceń:

 • szkolenia BHP wstÄpne,
 • szkolenia BHP okresowe dla wszystkich grup zawodowych,
 • szkolenia w zakresie pierwszej pomocy,
 • szkolenia w zakresie zwalczania pożarów i prowadzenia akcji ewakuacyjnej,
 • instrukcje BHP,
 • IBWR - instrukcje bezpiecznego wykonywania robót,
 • plany BIOZ,
 • dokumentacja powypadkowa,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • pomiary oświetlenia,
 • pomiary instalacji elektrycznej i elektronarzÄdzi,
 • przeglÄdy Zakładów Pracy i terenów budów w zakresie BHP,
 • analizy roczne BHP,
 • minimalne wymagania maszyn,
 • wdrażanie systemów zarzÄdzania BHP,
 • tworzenie procedur BHP,
 • inne według zapotrzebowania klienta.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

Zadaj pytanie specjaliście BHP

Druki do pobrania, BHP i prawo pracy

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter

Kontakt z naszą firmą